09122345678---09331155451

درباره ما

این یک متن تستی و برای نمونه است و در نهایت متن اصلی جایگزین می گردد من زندگی کردن را یاد گرفته ام برای یک زندگیِ خوب ، نباید به هیچ چیز و هیچ کس وابسته شد وابستگی فقط درد دارد ! آدمِ وابسته ، جایگاه و ارزش و شخصیتش یادش می رود آدمِ وابسته ، با دستانِ خودش تحقیر می شود وابسته که باشی ؛ محدود می شوی ، از قطارِ موفقیت جا می مانی زندگی یعنی بپذیری بعضی ها شعار نمی دهند و واقعا بخاطرِ خودت می روند بپذیری بعضی از دست دادن ها به نفعِ توست در این دایره ی سرگردان ، "عشق" به کارِ آدم نمی آید دنبالِ واقعیت ها باش گام هایِ موفقیتت را محکم تر بردار حس می کنم از دور بهتر می شود هوایِ کسی را داشت ! حس می کنم ، بعضی نداشتن ها ؛این یک متن تستی و برای نمونه است و در نهایت متن اصلی جایگزین می گردد من زندگی کردن را یاد گرفته ام برای یک زندگیِ خوب ، نباید به هیچ چیز و هیچ کس وابسته شد وابستگی فقط درد دارد ! آدمِ وابسته ، جایگاه و ارزش و شخصیتش یادش می رود آدمِ وابسته ، با دستانِ خودش تحقیر می شود وابسته که باشی ؛ محدود می شوی ، از قطارِ موفقیت جا می مانی زندگی یعنی بپذیری بعضی ها شعار نمی دهند و واقعا بخاطرِ خودت می روند بپذیری بعضی از دست دادن ها به نفعِ توست در این دایره ی سرگردان ، "عشق" به کارِ آدم نمی آید دنبالِ واقعیت ها باش گام هایِ موفقیتت را محکم تر بردار حس می کنم از دور بهتر می شود هوایِ کسی را داشت ! حس می کنم ، بعضی نداشتن ها ؛

نویسنده : مدیر سایت
پنج شنبه 21 تیر 1397
    
بازدید: 465
    
زبان : فارسی
    
با سحرنامه همراه باشین و به دور دنیا سفر کنید

نظرات

با سحرنامه همراه باشین و به دور دنیا سفر کنید